"รายการตื่นเถิดชาวไทย โดย.. วู๊ดไซด์ แอนตี เบณจมิน